Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Zachodniopomorskie: Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie zachodniopomorskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

W projekcie powołane zostanie: Zachodniopomorskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy, które wypracuje „ZESTAW REKOMENDACJI w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim” w oparciu o reprezentatywne partnerstwo regionalne.

Cel główny projektu:

Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim na podstawie 1 powołanego partnerstwa, 1 wypracowanego zestawu rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia (do VI 2017).

Realizacja projektu i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celu PO WER, gdyż dzięki wypracowaniu przez powołane partnerstwo instytucji i podmiotów rynku pracy w województwie 1 zestawu rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy poprawi się oferta i efektywność usług aktywizacyjnych skierowanych do ludzi młodych.

Partnerstwo będzie obejmowało reprezentatywnie wszystkie kategorie podmiotów istotnych dla zwiększenia efektywności działań wobec NEET w województwie.

Szczególną rolę odegrają IRP, instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne, JST, organizacje zajmujące się młodzieżą, instytucje zajmujące się ON (różne rodzaje niepełnosprawności), a także instytucje regionalne: WUP, ROPS, WRRP.

Powołane Partnerstwo przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób NEET.

Zdobyta w wyniku badań i rekomendacji WIEDZA przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności, zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec NEET w województwie zachodniopomorskim.

Zaproponowana METODYKA badań, analiz, Partnerstwa oraz Rekomendacji umożliwi IRP efektywniejsze działanie wobec NEET.

Działania diagnostyczno-analityczne opierać się będą na analizie desk research oraz badaniach pierwotnych empirycznych.

Zostanie zastosowana triangulacja: źródeł, metod, respondentów. Wszystkie badania, diagnozy, analizy będą ujęte w perspektywie: IRP-NEET-Pracodawcy-Instytucje otoczenia-Odbiorcy instytucjonalni. Zachowane będą zasady empowermentu, METODOLOGIA DIAGNOZ, ANALIZ, BADAŃ. Badania i analizy będą miały charakter JAKOŚCIOWY.

Rekomendacje powstaną w oparciu o: desk research dostępnych dokumentów - badania empiryczne - praca ekspertów – udział przedstawicieli Partnerstwa.

Pytania badawcze (dotyczą specyfiki województwa zachodniopomorskiego) jako podstawa dla sformułowania rekomendacji oraz tematyki desk research, FGI i IDI:

 1. Jakie są potencjały, zasoby i potrzeby osób młodych NEET nie zarejestrowanych w PUP, osób aktywizowanych?
 2. Jakie są potrzeby i możliwości lokalnego rynku pracy i pracodawców w odniesieniu do możliwości aktywizowania NEET?
 3. Które sposoby dotarcia do osób młodych NEET nie zarejestrowanych w PUP są/będą najbardziej skuteczne?
 4. Jaki powinien być najefektywniejszy zakres kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia NEET?
 5. Jaki jest poziom potencjału instytucji do aktywizacji NEET?
 6. Jakie są lub powinny być najbardziej efektywne i miarodajne kierunki i obszary wsparcia młodzieży NEET?
 7. Jakie są i jakie powinny być możliwe propozycje kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców i potencjały osób aktywizowanych?
 8. Jaki jest potencjał działań wczesnej interwencji socjalnej wobec NEET dla ich aktywizacji?
 9. Jakie są możliwości wykorzystania produktów finalnych projektów innowacyjnych testujących i które z nich można wykorzystać w największy stopniu?

Charakterystyka grupy docelowej:

Grupą docelową w projekcie są instytucje rynku pracy z województwa zachodniopomorskiego (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego) podmioty, do których kierowane są rekomendacje wypracowane przez powołane w projekcie Zachodniopomorskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy.

Dodatkowo: inne podmioty wspierające działania IRP m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy oraz WUP, ROPS, PCPR, OPS, organizacje pracodawców, uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne, JST: gminy, powiaty, województwo, szkoły zawodowe, prezydenci miast, Powiatowe Rady Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, Lokalne Grupy Działania, NGO.

W Zachodniopomorskim funkcjonują obecnie: WUP - 1 WUP, PUP 19, filie PUP 11, Jednostki OHP: 1 Wojewódzka Komenda OHP, 2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, 2 Mobilne Centra Informacji Zawodowej, 2 Młodzieżowe Biura Pracy, 1 Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 17 Młodzieżowych Centrów Kariery, 3 Punkty Pośrednictwa Pracy, 11 Hufców Pracy, 4 Ośrodki Szkolenia i Wychowania, 1 Środowiskowy Hufiec Pracy, 4 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

Agencje Zatrudnienia (AZ): na terenie w zachodniopomorskim (ZCHP) działa 422 AZ;

Instytucje Szkoleniowe (IS): na terenie ZCHP jest zarejestrowanych 568 IS;

Instytucje dialogu społecznego: W ZCHP pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 5750 fundacji i stowarzyszeń, które realizują różne zadania wspierające rozwój regionalnego rynku pracy.

Łącznie działaniami projektu oraz Partnerstwem objętych zostanie 200 podmiotów z w/w kategorii.

W ramach tworzenia partnerstwa odbędą się konsultacyjne spotkania asocjacyjne we wszystkich 21 powiatach woj. zachodniopomorskiego z udziałem: minimum 10 reprezentatywnych interesariuszy z IRP, pracodawców, w tym przedstawicieli z już funkcjonujących partnerstw.

Zorganizowana zostanie 1 konferencja regionalna, na której zostanie zawiązane Partnerstwo oraz powołana zostanie Kapituła Rekomendacji dla Rynku Pracy (spotkania 1 raz na kwartał), której przedstawiciele będą stale uczestniczyć w Zespole Eksperckim ds. Rekomendacji.

Udział partnerów w projekcie polegać będzie na:

 • Empowermencie w procesie badań, analiz, opracowywania rekomendacji;
 • Aktywności w zawiązaniu partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji;
 • Udziale przedstawicieli w wybranych obszarach związanych z diagnozą i analizą potrzeb i potencjałów osób młodych NEET, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, uwzględniająca specyfikę danego regionu oraz potrzeby i możliwości lokalnych pracodawców;
 • Konsultacjach i recenzjach wypracowanych rekomendacji;
 • Udziale w partnerstwie po zakończeniu projektu dla zapewnienia trwałości.

 

Patronat instytucjonalno-merytoryczny nad projektem objął Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin
 tel. 511 225 133, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner:

Fundacja Eudajmonia, ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice, tel. 76 881 4769, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.eudajmonia.pl

Oddział: Chomętowo 48 lok 1, 72-320 Trzebiatów, powiat gryficki.

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Numer naboru: POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16

Tytuł projektu: Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie zachodniopomorskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2017-06-30 (właściwy od 01.02.2017 r.)

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Jesteśmy organizacją, która od dwunastu lat realizuje zadania w obszarach pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji skierowanych do społeczności województwa lubuskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.
 • ul. Młynarska 1
 • 69-200 Sulęcin
 • mlodzilubuszanie@gmail.com
 • TEL.: +48 517 573 386
 • KRS: 0000355250
 • NIP: 429-006-49-43
 • REGON: 080494669

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.